Tiráž

Neuherz & Partner GmbH
Baumgasse 42
A-1030 Wien

Riaditeľ: Martin Neuherz

IČ DPH: ATU52846700
IČO: FN 209571 v
Registrový súd: Handelsgericht Wien
Registrový súd: 1030 Wien

Tel.: +43 1 7108515
Fax: +43 1 7108515-5
E-Mail: office@neuherz.at

Neuherz & Partner s.r.o.
Registrácia: OR Os Bratislava I, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo: 37140/B
Sídlo: Panónska cesta 17, Bratislava 851 04
IČO: 35 949 694
DIČ: 2022042341
IČ DPH: SK 2022042341
Zast.: Martin Neuherz, konateľ a Paul Neuherz, konateľ

Odborná skupina: Odborná skupina pre reklamu a trhovú komunikáciu – reklamná agentúra
Štát udelenia: Slovenská republika

Informačná povinnosť podľa § 66b, § 10 ods. 4 § 47 ods.1, 4, 8  zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Redakčná politika:
Informácie o riešení sporov online: Spotrebitelia sa s prípadnými sťažnosťami môžu obrátiť na platformu EÚ Riešenie sporov online: http://ec.europa.eu/odr. Prípadnú sťažnosť môžete zaslať aj na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na ochranu vašich údajov kladieme veľký dôraz. ešpektujeme princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Nezabúdajte na nižšie uvedené informácie o používaní osobných údajov.

Uchadzac o zamestnanie

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré na tejto webovej stránke uvediete elektronickou cestou, napríklad meno, e-mail, adresa a pod., používame len na uvedený účel, bezpečne ich uchovávame a neposúvame ich tretím stranám. Poskytovateľ na internetovom serveri automaticky zbiera a uchováva informácie napr. o použitom prehliadači, operačnom systéme, odkazujúcej stránke, adrese IP, čase prístupu atď. Tieto údaje nie je možné bez skúmania ďalších zdrojov dát priradiť ku konkrétnym osobám a pokiaľ nedošlo k použitiu našej webovej stránky v rozpore s právnymi predpismi, tieto údaje ani ďalej nevyhodnocujeme.

Údaje z formulárov a komentáre

Keď návštevníci na našej stránke zanechajú komentáre alebo vyplnené formuláre, zadané údaje a ich adresy IP sa uložia. Deje sa tak z bezpečnostných dôvodov, pre prípad, že niekto vytvorí nezákonný obsah (urážky, extrémna ľavicová alebo pravicová propaganda, nenávistné príspevky atď.). V takom prípade sa o identitu autora budeme zaujímať.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré v prípade návštevy webovej stránky umožňujú uložiť špecifické informácie o používateľovi na počítači. Súbory cookie nám pomáhajú zistiť frekvenciu používania a počet používateľov našich internetových stránok, ako aj prispôsobiť naše ponuky vašim preferenciám. Používame súbory cookie relácie, ktoré sa uchovávajú prechodne len v čase používania našej stránky, a tiež trvalé súbory cookie na uloženie informácií o používateľoch, ktorí našu stránku navštevujú opakovanie. Dôvodom používania týchto súborov cookie je optimálne usmernenie používateľov, opätovné rozpoznanie používateľov a, pri opakovanej návšteve, prezentovanie čo najatraktívnejšej webovej stránky a zaujímavého obsahu. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, adresa IP atď. sa neuchovávajú. Netvorí sa profil o správaní jednotlivca. Naše ponuky je možné využiť aj bez súborov cookie. Vo svojom prehliadači (Chrome, IE, Firefox atď.) môžete ukladanie súborov cookie vypnúť či obmedziť na konkrétne webové stránky, prípadne si môžete nastaviť upozornenia o ukladaní súborov cookie. Súbory cookie môžete z pevného disku svojho počítača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade však musíte rátať s obmedzeným zobrazením stránky a usmernením používateľa.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. („Google“) na webovú analýzu. Google Analytics používa textové súbory cookie, ktoré sa uložia vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní webovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla posielajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uchovávajú. V prípade, že na tejto webovej stránke máte zapnutú anonymizáciu adresy IP, Google vašu adresu IP v členských štátoch EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA pošle úplná adresa IP a až tam sa skráti. Google na objednávku prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky, tvorbu správ o aktivite na stránke a poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním stránky a internetu prevádzkovateľovi stránky. Google Analytics nespája adresu IP z vášho prehliadača s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete vypnúť v nastaveniach svojho prehliadača, v tom prípade však možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete posielaniu údajov o vašom používaní webovej stránky vytvorených súborom cookie (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tak, že z nižšie uvedenej adresy si stiahnete a nainštalujete dostupný plugin pre svoj prehliadač (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.htmll, resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bol zabezpečený anonymizovaný zber adries IP (tzv. maskovanie adresy IP).

Google Maps

Táto stránka používa Google Maps na zobrazenie geografických informácií. Spoločnosť Google pri používaní služby Google Maps zisťuje, spracováva a používa aj údaje o používaní funkcií máp používateľmi tejto webovej stránky. Bližšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Google nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/. V centre ochrany osobných údajov si môžete zmeniť aj svoje nastavenia, spravovať a chrániť svoje údaje.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby YouTube

Na našej webovej stránke sú integrované funkcie služby YouTube. Tieto funkcie ponúka spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Uvedené videá pri vyvolaní webovej stránky ukladajú na počítačoch používateľov súbory cookie. Ak máte vypnuté ukladanie súborov cookie pre reklamný program Google, súbory cookie sa nebudú ukladať ani pri prezeraní videí v službe YouTube. YouTube však ukladá neosobné informácie o používateľoch aj do iných súborov cookie. Zabrániť tomu môžete príslušným nastavením svojho prehliadača.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Keď ste prihlásený/á vo svojom konte Instagram, kliknutím na príslušné tlačidlá môžete obsah našich stránok prepojiť so svojím profilom v službe Instagram. Vďaka tomu môže Instagram priradiť návštevu našej stránky k vášmu používateľskému kontu. Ako poskytovateľ tejto webovej stránky nemáme informácie o obsahu a používaní prenesených údajov službou Instagram.
Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby Instagram na adrese https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o uchovávaných údajoch o vašej osobe, o ich pôvode, adresátovi a o účele uchovávania.

Autori snímok

Fotograf: Martin Lifka Photography e.U.

Fotografka: Betti Plach